Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

 

Aktualności

27 marzec

Są obowiązki - są i prawa.

W zasadzie, większość z nas o tym wie. Ale nigdy nie zaszkodzi przypomnieć sobie, jak to na prawdę wygląda.

Prawo do zwolnień z pracy lub nauki w święta ewangelickie ...

Prawo do zwolnienia z pracy lub nauki w święta ewangelickie nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy regulują trzy akty prawne. Jak zwykle wielokrotnie nowelizowane, zmieniane tak, że trudno się w tym połapać - niemniej jednak w interesującej nas części sens przepisów pozostał niezmieniony. Te trzy przepisy to:   

1. USTAWA z dnia 13 maja 1994 r.
o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2015 poz. 43)

Art. 14. Osobom należącym do Kościoła przysługuje prawo zwolnienia od nauki lub pracy w następujące święta ewangelickie niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy:

1) Wielki Piątek – Pamiątka Śmierci Chrystusa Pana,

2) Święto Wniebowstąpienia Chrystusa Pana,

3) 31 października – Święto Reformacji,

na warunkach określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U.2017 poz. 1153).

zob. @ISAP

2. USTAWA z dnia 17 maja 1989 r.
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U.2017 poz. 1153)

Art. 42. 1. Osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy lub nauki na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii.

2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z prawa określonego w ust. 1 na wniosek swych rodziców bądź opiekunów prawnych.

3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być udzielone pod warunkiem odpracowania czasu zwolnienia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dni ustawowo wolne od pracy lub pracę w godzinach nadliczbowych.

· 4. Minister właściwy do spraw pracy oraz minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wyznań religijnych, w drodze rozporządzenia, określają szczegółowe zasady udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2.

@zob. ISAP

A to określono w

3. Rozporządzeniu Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r.
w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz.U.1999.26.235).

§ 1. 1. Pracownik należący do kościoła lub innego związku wyznaniowego, którego święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, prośbę o udzielenie zwolnienia od pracy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ww. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U.2017 poz. 1153), zwanej dalej „ustawą", powinien zgłosić pracodawcy co najmniej 7 dni przed dniem zwolnienia. Pracodawca zawiadamia pracownika o warunkach odpracowania zwolnienia nie później niż 3 dni przed dniem zwolnienia.

2. Przepisu art. 1 nie stosuje się w razie świąt religijnych przypadających w określonym dniu każdego tygodnia. W celu umożliwienia pracownikowi odchodzenia tych świąt pracodawca, na prośbę pracownika, ustala dla niego indywidualny rozkład czasu pracy.

§ 2. 1. Uczeń lub student należący do kościoła lub innego związku wyznaniowego, którego święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, zgłasza prośbę o udzielenie zwolnienia od nauki, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy, do szkoły (innej placówki oświatowo-wychowawczej) albo szkoły wyższej, zwanej dalej „szkołą", w sposób przyjęty w szkole na początku roku szkolnego (akademickiego) lub w toku nauki, nie później jednak niż 7 dni przed dniem zwolnienia.

2. Udzielając zwolnienia od nauki, szkoła określa jednocześnie sposób wyrównania zaległości dydaktycznych spowodowanych zwolnieniem.

§ 3. W imieniu osoby niepełnoletniej prośbę o udzielenie zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 i w § 2 ust. 1, zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni.

zob. @ISAP

(na podstawie FB ks. Dawida Mendroka
- ISAP to Internetowy System Aktów Prawnych
publikowany na oficjalnej stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
- sejm.gov.pl)

SJB
- do idei Akademii Opowieści jeszcze wrócę

zob. wpis poprzedni: 19 marzec

 

... na skróty >>>

Transmisje nabożeństw

Więcej…

Od Redakcji

11. maja

"Patrząc na każdego człowieka powinniśmy w nim widzieć kogoś, kogo Wszechmogący kocha niewyobrażalną miłością. Gardząc człowiekiem, kimkolwiek by nie był, w jakiejkolwiek byłby sytuacji, gardzimy miłością Boga. Lekceważymy Boga" - pisze na swoim blogu bp Jerzy Samiec.

Więcej…

strona znajduje się na serwerach