Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

17. listopada

i o tym, co to był Statut Kaliski i ...  do czego posłużył 11 listopada w Kaliszu 

Nie godzimy się na antysemitym

Oświadczenie Biskupa i Rady Diecezjalnej Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

oraz

Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu

odnośnie wydarzeń w Kaliszu podczas obchodów Święta Niepodległości

To wiara każe nam z całą mocą angażować się w sferę świecką,
w świat, i to nie na jego marginesie, w intymności pietystycznego serca,
lecz w pełnym blasku, każe wchodzić w sam wir życia.

Dietrich Bonhoeffer

W ślad za słowami znanego teologa ewangelickiego, który przypłacił życiem sprzeciw wobec nazistowskiej ideologii, Rada Diecezjalna Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wraz ze zwierzchnikiem Diecezji, ks. bp. prof. Marcinem Hintzem oraz proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu, ks. Michałem Kühnem, pragnie wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie w odniesieniu do skandalicznych wydarzeń, do których doszło w Święto Niepodległości w Kaliszu.

Wyrażamy swoje ubolewanie wobec bezprecedensowych wydarzeń, jakie miały miejsce na Rynku Kaliskim w dniu 11 listopada 2021 r. Jako luteranie, będąc również mniejszością wyznaniową w Polsce, nie godzimy się na jawne postawy antysemityzmu oraz faszystowskie hasła, głoszone m.in. podczas tego wydarzenia wobec innych mniejszości: religijnych, wyznaniowych, narodowych i wszelakich innych. Z całą mocą potępiamy mowę nienawiści, propagowanie agresji wobec inaczej myślących oraz ruchy i działania wzywające do agresji przeciw wyznawcom judaizmu.

Nauka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, która oparta jest na Biblii, biorąc za wzór postępowanie i naśladowanie Jezusa Chrystusa, wzywa do wzajemnej miłości i poszanowania odmienności i godności drugiego człowieka. Jako ewangelicy i chrześcijanie dążymy do praktycznej realizacji przykazania miłości bliźniego, która to miłość jest świadectwem naszej żywej wiary. W dziele ekumenii wzywamy do jedności w pojednanej różnorodności i zgodnie z tym hasłem chcemy promować tolerancję, wielokulturowość i wolność religijną – wartości, na których zbudowana została niepodległa Polska. Nie ma i nie może być naszej zgody na akty przemocy wobec drugiego człowieka, mniejszości czy też grup społecznych, a w szczególności na taki charakter świętowania niepodległości.

27 stycznia 2020 roku Marian Turski, historyk, dziennikarz i działacz społeczny, były więzień obozu Auschwitz-Birkenau i KL Buchenwald, wygłosił pamiętne przemówienie podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Apelował w nim przede wszystkim do młodych ludzi, by nie pozostawali obojętni na szeroko pojęte zło, które nas otacza. Minął zaledwie rok z okładem, gdy trzeba ponownie te słowa przypomnieć, aby nikt nie pozostał obojętny na przejawy takiego zła, jakiego świadkami była nie tylko cała Polska, ale i świat. W całości podpisujemy się pod tymi słowami nie pozostając obojętnymi.

Proboszcz Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Kaliszu W imieniu Rady Diecezjalnej Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej
ks. Michał Kühn ks. bp prof. ChAT Marcin Hintz

zob. też: Marian Turski - 
Jeśli będziecie obojętni, jakieś Auschwitz spadnie wam z nieba

STATUT KALISKI

wg. wikipedia.pl

Statut kaliski (również przywilej kaliski – przywilej dla Żydów wydany przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego 16 sierpnia 1264 w Kaliszu[2]; potwierdzony przez Kazimierza III Wielkiego w 1334 i rozszerzony na całą Koronę Królestwa Polskiego; ogłoszony drukiem w Statucie Łaskiego (1506).

Statut stał się bazą dla położenia Żydów w Polsce, a w późniejszym czasie także dla powstania częściowo autonomicznej wspólnoty żydowskiej w Polsce. Zagwarantował on Żydom istnienie sądów żydowskich i osobnych sądów dla spraw, w których brali udział zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie. Dodatkowo zapewniał on wolność osobistą i bezpieczeństwo Żydom, włączając w to swobodę wyznania, podróżowania i handlu. Postanowienia statutu zostały potwierdzone m.in. przez Kazimierza III Wielkiego w 1334, Kazimierza IV Jagiellończyka w 1453, Zygmunta I Starego w 1539, Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765.

36 punktów wchodzących w skład Statutu kaliskiego

 1. Kiedy jest sprawa przeciwko Żydowi, nie może przeciw niemu świadczyć chrześcijanin sam, lecz razem z innym Żydem.
 2. Kiedy chrześcijanin pozywa na Żyda o zastaw, Żyd zaś utrzymuje, że żadnego nie wziął, wtedy Żyd przysięgą się uwolni.
 3. Kiedy chrześcijanin utrzymuje, że na zastaw od Żyda mniej pieniędzy otrzymał, aniżeli Żyd teraz żąda, Żyd przysięgą dowód złoży.
 4. Kiedy Żyd, nie mając świadków, utrzymuje, że chrześcijanin zastaw wypożyczył, chrześcijanin się odprzysięże.
 5. Prócz rzeczy kościelnych i krwią zabarwionych wolno Żydom wszystko brać w zastaw.
 6. A gdyby zastaw jaki był kradziony, Żyd się odprzysięże, że o kradzieży nie wiedział, a chrześcijanin winien mu kapitał na zastaw ten wypożyczony z procentem zapłacić.
 7. Kiedy zastaw chrześcijanina przez ogień lub kradzież u Żyda zginie, Żyd od nalegającego chrześcijanina przysięgą się uwolni.
 8. Żydzi w sporach swoich (tj. między sobą) wyłączeni są spod sądów miejskich; zostają pod opieką króla lub wojewody.
 9. Za zranienie Żyda słuszna kara i koszta kuracji.
 10. Za zabicie Żyda słuszna kara i konfiskata majątku.
 11. Za uderzenie Żyda kara zwyczajna w kraju.
 12. Żydzi ceł większych od mieszczan nie płacą.
 13. Od przewożonych zmarłych nic nie płacą.
 14. Chrześcijanin niszczący cmentarz oprócz kary zwyczajnej majątek traci.
 15. Rzucający kamieniem na szkołę Żydowską odda wojewodzie dwa funty pieprzu.
 16. Gdy Żyd u swojego sędziego ulegnie karze, która się „wandel” nazywa, zapłaci mu funt pieprzu. (Wandel – wina pieniężna.)
 17. Gdy Żyd raz i drugi od swego sędziego zapozwany, nie stawi się, zapłaci karę zwyczajną, gdy się trzeci raz nie stawi, zapłaci karę stosunkowo wyższą.
 18. Za zranienie Żyda Żyd płaci karę zwyczajną.
 19. Przysięga na dziesięć przykazań nie powinna być Żydowi naznaczoną, tylko o wartość przechodzącą szacunek 50 grzywien srebra, a w mniejszych rzeczach przed szkołą przysięgać będzie.
 20. Gdyby dowodów nie było, kto zabił Żyda, my Żydom damy przeciw podejrzanym prawną opiekę.
 21. Za gwałt na Żydzie wyrządzony, chrześcijanin będzie karany podług prawa ziemskiego.
 22. Sędzia Żydowski żadnej sprawy przed sąd nie wytoczy, jeżeli do tego przez skargę strony spowodowany nie będzie.
 23. Gdy chrześcijanin odbierze dany Żydowi zastaw, a procentu nie zapłaci w ciągu miesiąca, przybywa procent od procentu.
 24. U Żyda nikt na kwaterze być nie ma.
 25. Nie wolno jest Żydom wypożyczać pieniądze na dobra nieruchome.
 26. Odwodzenie dziecka Żydowskiego, jako kradzież uważane będzie.
 27. Zastaw gdy rok i dzień u Żyda pozostaje, staje się jego własnością.
 28. W dnie świąt swoich Żydzi nie mogą być przymuszani do oddawania zastawu.
 29. Zastawy od nich gwałtem biorący ściągnie na siebie karę.
 30. Nie wolno Żydów oskarżać o używanie krwi chrześcijańskiej.
 31. Występki Żydów w ich szkołach sądzone być mają.
 32. W jakiej monecie Żyd pożyczał, w takiej żądać może oddania długu z należnym procentem.
 33. Konie Żydzi w zastaw tylko we dnie brać mogą.
 34. Mincarzom nie wolno chwytać Żydów pod pretekstem, że fałszują pieniądze.
 35. W gwałcie nocnym sąsiedzi Żydowi pomoc dać winni pod karą 30 szelągów.
 36. Wolno jest Żydom wszystkie towary kupować, chleba i innych żywności dotykać się.

to symboliczna kopia tego dokumentu została spalona na Rynku w Kaliszu w dniu Święta Niepodległości.

sjb 

zob. też wcześniejsze wydania
blogu redakcyjnego: 23/24. sierpnia

>>> NA SKRÓTY

Nasi duszpasterze

Od lipca 1983 roku tyscy ewangelicy mają swoją parafię. 8 listopada 2015 roku tyscy parafianie wybrali po raz pierwszy swojego proboszcza - został nim ks. Marcin Konieczny - dotychczasowy proboszcz-administrator.

zob. więcej Nasi Duszpasterze

Archiwum transmisji nabożeństw oraz kazań

Duszpasterstwo dorosłych

Tyski Ewangelik

Sami o sobie

>>> kultura.tychy.pl

nr konta bankowego Parafii

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Tychach
ul. Ks. Bpa Juliusza Burschego 20
43-100 Tychy
nr konta:

79 8436 0003

       0000 0023

      2147 0001

Co będzie

Brak wydarzeń

>>> Plan nabożeństw

Od Redakcji

8. maja

Siedemset czterdzieści trzy dni

 Między Niedzielą Palmową roku 2020 a Poniedziałkiem Wielkanocnym bieżącego roku upłynęło właśnie tyle dni. 

Więcej…

strona znajduje się na serwerach